پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله پژوهش. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 5

1-4- مدل نظری پژوهش. 6

1-5- اهداف پژوهش. 6

1-6- فرضیات پژوهش. 6

1-7- تعریف نظری متغیرها. 7

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها. 8

1-9- قلمرو پژوهش. 9

1-10- ساختار کلی پژوهش. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- مفهوم برند. 12

2-3- ارزش ویژه برند. 14

2-4- اعتماد به برند. 16

2-5- ارتباط برند. 18

2-6- رضایتمندی برند. 20

2-7- وفاداری به برند. 22

2-8- پیشینه پژوهش. 25

2-8-1- سوابق پژوهشی مربوط در خارج از کشور. 25

2-8-2- سوابق پژوهشی مربوط در ایران. 27

2-9- اختصار فصل. 30

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 32

3-2- طرح مسئله پژوهش. 32

3-3- تدوین فرضیات پژوهش. 33

3-4- متغیرهای پژوهش. 33

3-5- روش پژوهش. 34

3-6-  روش گردآوری داده ها و اطلاعات. 34

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها. 35

3-7-1- روایی. 35

3-7-2- پایایی. 35

3-8- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 36

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. 37

3-10- اختصار فصل. 37

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 38

4-2- تجزیه وتحلیل داده ها. 39

4-3- آمار توصیفی. 40

4-3-2- سن پاسخ دهندگان. 41

4-3-3- سابقه مشتری بودن پاسخ گویان. 42

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-4- آمار استنباطی. 43

4-4-1- مدل معادلات ساختاری. 43

4-4-1-1- آزمون فرضیه اول. 47

4-4-1-2- آزمون فرضیه دوم. 47

4-4-1-3- آزمون فرضیه سوم. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 50

5-2- بحث در نتایج توصیفی داده های پژوهش. 50

5-2-1- توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 50

5-2-2- توصیف داده های مربوط به سن پاسخ دهندگان. 50

5-2-3- توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   51

5-3- نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها. 51

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اول. 51

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه دوّم. 51

5-3-3- نتیجه گیری از فرضیه سوّم. 51

5-4- بحث، جمع بندی و پیشنهادات. 52

5-5- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 54

5-6- محدودیت های پژوهش. 54

منابع. 56

ضمائم. 63

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد