دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                               صفحه

چکیده ……………………………………….. 1

فصل اول. کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- چارچوب نظری 6

1-5- سوالات پژوهش 7

1-6-  فرضیه های پژوهش 8

1-6-1- فرضیه اصلی 8

1-6-2- فرضیه های فرعی 8

1-7- اهداف پژوهش 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-1- اهداف علمی 8

1-7-2- اهداف کاربردی 8

1-7-3- اهداف ویژه 8

1-8- متغیرهای پژوهش 9

1-8-1- متغیرهای مستقل 9

1-8-2- متغیرهای وابسته 9

1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10

1-10- اختصار فصل 11

1-11- ساختارگزارش پژوهش 11

فصل دوم. ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

2-1- مقدمه 12

2-2- بازاریابی در بیمه 13

2-3- آمیخته های بازاریابی در صنعت بیمه 14

2-3-1- محصول 14

2-3-2- قیمت 15

2-3-3- مکان 15

2-3-4- ترفیع 16

2-3-5- توسعه 16

2-3-6- افراد 16

2-3-7- فرایند 17

2-3-8- توزیع 17

2-4- ضعف های بیمه از نقطه نظر بازاریابی 18

2-5- اهداف تبلیغات بازرگانی 21

2-6- ابزار های تبلیغات بازرگانی 22

2-6-1- آگهی دیواری و توزیعی 23

2-6-2- آگهی پستی 23

2-6-3- بروشور و کاتالوگ 23

2-6-4- آگهی مطبوعاتی 23

2-6-5- آگهی رادیویی 23

2-6-6- آگهی های تلویزیونی 23

2-6-7- آگهی در سینما 24

2-6-8- پوستر 24

2-6-9- تبلیغات جاده ای 24

2-6-10- مکان های عمومی 24

2-6-11- وسایل نقلیه عمومی 24

2-6-12- موسسه ها و تاسیسات عام المنفعه 25

2-6-13- جشن ها و مناسبت ها 25

2-6-14- نمایشگاه 25

2-6-15- بهره گیری از افراد متشخص برای تبلیغ 25

2-6- 16- هدایا و جوایز 25

2-6-17- آگهی در سایت های اینترنتی 26

2-7- مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی 26

2-8- مدل آیدا 32

2-8-1- جلب توجه 33

2-8-2- ایجاد علاقه 33

2-8-3- تحریک تمایل 34

2-8-4- سوق دادن به خرید 34

2-9- تاریخچه بیمه 35

2-9-1- بیمه پارسیان 35

2-10- انواع بیمه 36

2-10-1- تقسیم بندی انواع بیمه 37

2-10-1-1-  بیمه های اجتماعی 37

2-10-1-2-  بیمه های تعاونی 37

2-10-1-3-  بیمه های بازرگانی 37

2-10-2- بیمه اتومبیل 37

2-11- پیشینه پژوهش 38

2-11-1- مطالعات داخلی 38

2-11-2- مطالعات خارجی 41

فصل سوم. روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 43

3-2- روش پژوهش 44

3-3- جامعه آماری 45

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری 45

3-5- قلمرو پژوهش 46

3-5-1- قلمروزمانی 46

3-5-2- قلمرو مکانی 46

3-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش 46

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها 46

3-6-1- مبانی نظری پرسشنامه 47

3-7 – مقیاسهای اندازه گیری نگرشها 48

3-7-1- طیف لیکرت 49

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه 49

3-8-1- روایی یا اعتبار ابزار پژوهش 50

3-8-1-1- اعتبار محتوی پژوهش 50

3-8-1-2-  قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 50

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

3-10- چارچوب نظری 52

3-11- اختصار فصل 54

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه 55

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 57

4-2-1- جنسیت پاسخگویان 57

4-2-2- وضعیت تاهل پاسخگویان 58

4-2-3- سن پاسخگویان 59

4-2-4- اندازه تحصیلات پاسخگویان 60

4-2-5- تعداد دفعات خرید پاسخگویان 61

4-3- توصیف متغیرهای  پژوهش 62

4-3-1- توصیف متغیر آگاهی 62

4-3-2- توصیف متغیر علاقه 63

4-3-3 توصیف متغیر تمایل 64

4-3-4- توصیف متغیر اقدام به خرید 65

4-3-5- توصیف متغیر تبلیغات تلویزیونی 66

4-3-6- توصیف متغیر تبلیغات رادیوئی 67

4-3-7- توصیف متغیر تبلیغات جاده ای 68

4-3-8- توصیف متغیر تبلیغات روزنامه و مجله 69

4-3-9- توصیف متغیر تبلیغات اینترنت 70

4-5- مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها 71

4-6- آزمون فرضیه های پژوهش 72

4-6-1- فرضیه‌ 1: تبلیغات تلویزیونی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 72

4-6-2- فرضیه 2: تبلیغات رادیویی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 73

4-6-3- فرضیه3: تبلیغات جاده ای  بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 74

4-6-4- فرضیه 4: روزنامه و مجلات بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 75

4-6-5- فرضیه فرعی5: تبلیغات اینترنتی بر آگاهی بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل تاثیر دارد. 76

4-6-6- فرضیه 6: آگاهی بیمه گذاران بر علاقه آنها تاثیر دارد. 77

4-6-7- فرضیه 7: علاقه بیمه گذاران بر تمایل آنها تاثیر دارد. 78

4-6-8- فرضیه 8: تمایل بیمه گذاران بر اقدام به خرید آنها تاثیر دارد. 79

4-7- اختصار فصل 80

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 81

5-2- نتایج آمار توصیفی 82

5-3- نتایج مطالعه فرضیات پژوهش 84

5-4-پاسخ به سوالات پژوهش 85

5-5- نتیجه گیری 86

5-6-مقایسه با سایر مطالعات انجام شده 86

5-7- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش 87

5-8- محدودیت های پژوهش 88

5-9- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88

منابع و مآخذ 89

پیوست‌ها 94

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد