عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 5

2-4-1- اهداف اصلی 5

2-4-2- اهداف فرعی 5

1-5- چارچوب نظری 5

1-6- فرضیه های پژوهش 7

2-6-1- فرضیه های اصلی 7

2-6-2- فرضیه های فرعی 7

1-7- متغیرهای پژوهش و تعاریف آن ها 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8- قلمرو پژوهش 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : ارزیابی عملکرد

2-1-1- مقدمه 11

2-1-2- تعاریف ارزیابی عملکرد 11

2-1-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد 13

2-1-3-1- ارزیابی عملکرد در ایران 13

2-1-4- دیدگاههای سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد   14

2-1-5- سیستمهای  ارزیابی عملکرد سنتی و جدید 15

2-1-5-1- سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد   16

2-1-5-1-1- سیستم اندازه گیری حسابداری 16

2-1-5-1-2- روش ABC   17

2-1-5-1-3- روش ارزش افزوده اقتصادی   17

2-1-5-1-4- روشهای ارزیابی عملکرد افراد  18

2-1-5-2- سیستمهای جدید ارزیابی عملکرد 18

2-1-5-2-1- نظام مدیریت کیفیت ایزو 18

2-1-5-2-2- نظام مدیریت بر مبنای هدف 19

2-1-5-2-3- نظام مدیریت کیفیت جامع 19

2-1-5-2-4- روش بالدریج 20

2-1-5-2-5- نظام مدیریت هوشین 20

2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا 21

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

2-2-1- نظام کارت امتیازی متوازن 24

2-2-2- تعاریف و مفاهیم  کارت امتیازی متوازن 24

2-2-3- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن 26

2-2-3-1- کارت امتیازی متوازن نسل اول 26

2-2-3-2- کارت امتیازی متوازن نسل دوم 27

2-2-3-3- کارت امتیازی متوازن نسل سوم 27

2-2-4-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد 33

2-2-5-  ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد 35

2-2-6- مدل های ارزیابی عملکرد 35

2-2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989) 36

2-2-6-2- ماتریس عملکرد (1989) 37

2-2-6-3-  تحلیل ذینفعان (2001) 38

2-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000) 39

2-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد 40

2-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 40

2-2-6-7- مدل دمینگ 41

2-2-6-8- مدل مالکولم بالدریج 42

2-2-6-9- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)…. 42

2-2-7- کارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد 43

2-2-8- مطالعه سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم 44

2-2-8-1- علت های انتخاب کارت امتیازی متوازن 44

2-2-9- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی) 47

2-2-10- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن 49

2-2-10-1- منظر مالی 50

2-2-10-2-منظر مشتری 54

2-2-10-3- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار 58

2-2-10-4- منظر یادگیری و رشد 63

2-2-10-4-1- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان 65

2-2-10-3-2- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان 66

2-2-10-3-3- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان 66

2-2-11- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد 68

2-2-11-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی 68

2-2-11-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان 69

2-2-11-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 69

2-2-11-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 70

2-2-12- توازن در ارزیابی متوازن 70

2-2-12-1- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) 70

2-2-12-2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان 71

2-2-12-3-  توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 71

2-2-12-4- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد 71

2-2-13- اساس موفقیت 72

2-2-13-1- طرفداری مدیریت ارشد 72

2-2-13-2- مدیریت پروژه 72

بخش سوم : پیشینه پژوهش

2-3-1- کاربرد کارت امتیازی متوازن در بانک ها: 75

2-3-2- آشنایی با بانک ملت استان گیلان(صف وستاد) 75

2-3-3-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان 76

2-3-4- رسالت بانک ملت……………………… 77

2-3-5-  چشم انداز- ارزشها………………….. 78

2-3-6- نقاط قوت و نقاط ضعف 78

2-3-7-  فرصتها و تهدیدها 79

2-3-8- ذی نفعان    80

2-3-8 – پژوهش های داخلی 81

2-3-9-  تحقیقات خارجی 83

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 87

3-2- روش اجرای پژوهش 87

3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف 87

3-2-2- روش پژوهش از نظر اجراء 88

3-2-3- روش پژوهش از نظر نحوه جمع آوری داده ها 88

3-3-جامعه و نمونه آماری   88

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه   88

3-5- روش جمع آوری اطلاعات 89

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات   89

3 -7-  روایی وپایایی ابزار اندازه گیری   89

3-7-1- روایی پرسشنامه   90

3-7-2- پایایی پرسشنامه   90

3-8-  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها   91

4-8- نحوه توزیع پرسشنامه………………….. 91

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه 93

4-2 – آمار توصیفی متغیرها 94

4-2-1. اندازه رضایت پاسخگویان از بانک ملت 94

4-2-2. اندازه رضایت پاسخگویان از مدل کارت امتیازی متوازن 95

4-2-3. وضعیت ارزیابی عملکرد  بانک در زمان گذشته   96

4-2-4- وضعیت ارزیابی عملکرد  بانک در زمان فعلی 97

4-2-5- اندازه رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملکرد 98

4-2-6- اختصار وضعیت آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 99

4-2-7- مطالعه وضعیت توزیع متغیرهای پژوهش 100

4-2-7-1- بعد مالی   100

4-2-7-2- بعد مشتری  101

4-2-7-3- بعد فرآیندهای داخلی   101

4-2-7-4- بعد رشد و یادگیری   102

4-3- آمار استنباطی وبررسی نرمال بودن متغیرها 102

4-3-1- آزمون فرضیات 103

4-3-1-1- فرضیه اول: 103

4-3-1-2- فرضیه دوم 104

4-3-1-3- فرضیه سوم 105

4-3-1-4. فرضیه چهارم 106

4-3-2- اولویت‌بندی عوامل 107

4-3-3. اولویت‌بندی مولفه های تشکیل دهنده ابعاد کارت امتیازی متوازن 109

4-3-3-1. مولفه های بعد مالی 109

4-3-3-2. مولفه های بعد مشتری 111

4-3-3-2. مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 113

4-3-3-4. مولفه های بعد رشد و یادگیری 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 117

5-2- نتایج آمار استنباطی 117

5-3- پیشنهادها بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 120

5-3-1- پیشنهادات اجرائی 121

5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 123

5-4- محدودیت های پژوهش 124

منابع و ماخذ 126

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد