پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

امروزه مدیریت برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازارایابی به شمار می آید، به ویژه وقتی سازمانها کوشش هایشان را به سمت مخابره پیام های ناملموس و پیچیده سوق می دهند. علایم تجاری از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادی می باشد. اگر شرکتی یک نام تجاری را فقط در حد یک اسم در نظر بگیرد، کاربرد عمیقی را که نام تجاری می تواند در بازارایابی داشته باشد، درک نخواهد نمود. برند؛ دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، برند یک الزام استراتژیک می باشد که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید. برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک غیر از داراییهای با ارزش شرکتها محسوب می شوند(اسماعیلپور و مقدم،1392).

بازاریابی ارتباط مند به عنوان “تمام فعالیت های بازاریابی با هدف ایجاد، توسعه و نگهداری روابط تجاری موفق” تعریف شده می باشد. اعتماد برند یک مطلوبیت حاصل شده از روابط تجاری می باشد که پیش روی هزینه های نگهداری ارتباط (مشتری) قرار می گیرد(Azize and et al,2012). هدف از این پژوهش آزمون تأثیر ارتباط برند و رضایتمندی از برند بر اعتماد برند می باشد. در این فصل به تشریح طرح پژوهش پرداخته شده و پس از تصریح مختصری به اظهار مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت، مدل پژوهش، اهداف، سؤال اساسی و فرضیه ها، تعاریف نظری و عملیاتی و قلمرو پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد