دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

با در نظر داشتن توسعه دانش و فن آوری در صنایع مختلف و بهره گیری از فن آوری های پیشرفته در صنایع به عنوان یکی از عناصر فرق و رقابتی کردن محصولات در طی سال های اخیر، مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل اساسی این حوزه از صنعت از اولویت‌های پژوهش‌های آکادمیک در سطح کشور بایستی باشد. هوشمندی رقابتی ابزاری تجاری می باشد که به فرآیند مدیریت راهبردی در سازمان ها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش ، ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه های راهبردی افزایش می دهد. هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکت ها این امکان را می دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تاثیر محیط پیرامون قرار بگیرند ، نسبت به پیش بینی و توسعه بازار خود اقدام کنند که این امر در بلند مدت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار می گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه اندازه تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی واقع در شهر رشت می باشد. جامعه آماری این پژوهش، واحدهای تولیدی شهرستان رشت می باشند. روش نمونه گیری مورد بهره گیری در انتخاب نمونه ، تصادفی سیستماتیک می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل نتایج داده­ها نیز از آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی و نرم افزار SPSS بهره گیری گردید . پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، مانند تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد.نتایج پژوهش حاکی از آنست که با افزایش هوشمندی رقابتی، مزیت رقابتی شرکت های تولیدی افزایش می­یابد. ضریب تعیین این ارتباط 31 درصد برآورد گردید. به تعبیری 31 درصد تغییرات مزیت رقابتی، توسط هوشمندی رقابتی تبیین می­گردد.

کلمات کلیدی: مزیت رقابتی ، هوشمندی رقابتی ، نوآوری ، کیفیت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد