پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه

جدول2-1- اختصار ای از تحقیقات صورت گرفته در زمینه برند    29

جدول 3-1- پایایی ابزار پژوهش.. 36

جدول4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 40

جدول 4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 41

جدول4-3- فراوانی سابقه مشتری پاسخ گویان.. 42

جدول 4-4- شاخص های معنی داری و برازش مدل.. 44

 


فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                            صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش(Azize and et al,2012). 6

شکل2-1- تأثیر وفاداری نظری بر افزایش وفاداری رفتاری(Mohsan and et al,2011). 23

نمودار4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان. 40

نمودار4-2- نمودار ستونی سن پاسخ گویان. 41

نمودار4-3- نمودار ستونی سابقه مشتری پاسخگویان. 42

شکل4-1- تخمین استاندارد مدل(مدل اصلی پژوهش). 46

شکل4-2- ضرایب معناداری مدل. 47

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد