دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست جداول»

عنوان                                               صفحه

جدول2-1- طبقه بندی تحلیلی مدل های سلسله مراتب اثرگذار تبلیغات تجاری و شاخص های مربوط 27

جدول3-1- جدول تقسیم بندی گویه های پرسشنامه 48

جدول3-2- ضرایب پایایی پرسشنامه 51

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 57

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان 58

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان 59

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان 60

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان 61

جدول4-6-توصیف متغیر آگاهی 62

جدول4-7- توصیف متغیر علاقه 63

جدول4- 8-توصیف متغیر تمایل 64

جدول4- 9- توصیف متغیر اقدام به خرید 65

جدول4-10- توصیف متغیر  تبلیغات تلویزیونی 66

جدول 4-11- توصیف متغیر  تبلیغات رادیوئی 67

جدول4- 12- توصیف متغیر  تبایغات جاده ای 68

جدول4- 13- توصیف متغیر  تبایغات روزنامه و مجله 69

جدول4- 14- توصیف متغیر  تبلیغات اینترنت 70

جدول 4-15- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 71

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تبلیغات تلویزیون و آگاهی 72

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تبلیغات رادیو و آگاهی 73

جدول 4-18- ضریب همبستگی بین تبلیغات جاده ای و آگاهی 74

جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تبلیغات روزنامه و مجله و آگاهی 75

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تبلیغات اینترنت و آگاهی 76

جدول 4-21-ضریب همبستگی بین آگاهی و علاقه 77

جدول 4-22- ضریب همبستگی بین علاقه و تمایل 78

جدول 4-23- ضریب همبستگی بین تمایل و اقدام به خرید 79

«فهرست نمودارها»

عنوان                                               صفحه

نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA 7

نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان 57

نمودار 4-2- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان 58

نمودار 4-3- هیستوگرام سن پاسخگویان 59

نمودار 4-4- هیستوگرام اندازه تحصیلات پاسخگویان 60

نمودار 4-5- هیستوگرام اندازه تحصیلات پاسخگویان 61

نمودار4-6- هیستوگرام متغیر آگاهی 62

نمودار4-7- هیستوگرام متغیر  علاقه 63

نمودار4-8- هیستوگرام متغیر  تمایل 64

نمودار4-9- هیستوگرام متغیر  اقدام به خرید 65

نمودار4-10- هیستوگرام متغیر تبلیغات تلویزیونی 66

نمودار4-11- هیستوگرام متغیر تبلیغات رادیوئی 67

نمودار4-12- هیستوگرام متغیر تبلیغات جاده ای 68

نمودار4-13- هیستوگرام متغیر  مجله و روزنامه 69

نمودار4-14- هیستوگرام متغیر  اینترنت 70

نمودار4-15- سلسله مراتب تاثیرگذاری 80

 


«فهرست اشکال»

عنوان                                               صفحه

شکل2-1 – بازاریابی بیمه به روش قدیم؛ منبع: کریمی، 1372 20

شکل2-2 – بازاریابی بیمه به روش جدید؛ منبع: کریمی، 1372 20

شکل2-3-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43) 33

شکل 3-1 مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA 53

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد