شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

 جدول 2-1: شاخص های سنجش سیستم 47

 جدول 2- 2: لیست ذینفعان بانک ملت استان گیلان 80

جدول 3-1: جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه 89

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ متغیرها 90

 جدول 4-1: توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از بانک ملت 94

جدول 4-2: توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از مدل کارت امتیازی متوازن 95

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملکرد بانک در زمان گذشته 96

جدول 4-4: توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملکرد بانک در زمان فعلی 97

جدول 4-5: توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملکرد 98

 جدول 4-6: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها   99

جدول4-7:مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش…….. 102

جدول 4-8: نتایج آزمون t بعد مالی 103

جدول 4-9: نتایج آزمون t بعد مشتری 104

 جدول 4-10: نتایج آزمون t بعد فرآیندهای داخلی 105

 جدول 4-11: نتایج آزمون t بعد رشد و یادگیری 106

جدول 4-12: میانگین رتبه ها 107

جدول 4-13: آزمون فریدمن 108

جدول 4-14: نتایج آزمون t مولفه‎های بعد مالی 109

جدول 4-15: آزمون فریدمن مولفه های بعد مالی 110

جدول 4-16: اولویت بندی مولفه های بعد مالی 110

جدول 4-17: نتایج آزمون t مولفه های بعد مشتری 111

جدول 4-18: آزمون فریدمن مولفه های بعد مشتری 112

جدول 4-19: اولویت بندی مولفه های بعد مشتری 112

جدول 4-20: نتایج آزمون t مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 113

جدول 4-21: آزمون فریدمن مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 114

جدول 4-22: نتایج آزمون t مولفه های بعد رشد و یادگیری 114

جدول 4-23: آزمون فریدمن مولفه های بعد رشد و یادگیری 115

 

 

 

 


فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

 نمودار 4-1: نمودار توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از بانک ملت   94

 نمودار 4-2: نمودار توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از مدل کارت امتیازی متوازن 95

نمودار 4-3: نمودار توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملکرد  بانک در زمان گذشته 96

نمودار 4-4: نمودار توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملکرد  بانک در زمان فعلی 97

 نمودار 4-5: نمودار توزیع فراوانی اندازه رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملکرد 98

 نمودار4-6:  مقایسۀ توزیع بعد مالی با منحنی توزیع نرمال 100

 نمودار4-7:  مقایسۀ توزیع بعد مشتری با منحنی توزیع نرمال 101

نمودار4-8:  مقایسۀ توزیع بعد فرآیندهای داخلی با منحنی توزیع نرمال 101

نمودار4-9:  مقایسۀ توزیع بعد رشد و یادگیری با منحنی توزیع نرمال 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                               صفحه

 شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش شکل 1-1) چارچوب ارزیابی متوازن 7

شکل 2-1 ) نمای کلی معیارهای مدل EFQM)) 21

 شکل 2-2: چشم انداز وماموریت سازمانی مدل 33

شکل 2- 3 : مدل عمو می‌روش ارزیابی متوازن 34

شکل 2- 4 : هفت شاخص عملکرد 33

شکل2-5 : هرم عملکرد 37

شکل 2-5 : مدل تحلیل ذینفعان 39

شکل 2- 6 :متد ممیزی و ارتقاء سیستم عملکرد 39

شکل 2-7: نمای کلی معیارهای مدل EFQM. 41

شکل 2-8: هرم تعدیل یافته کانجی 43

شکل 2- 9 : ارتباط علت و معلولی موجود در ارزیابی متوازن 67

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد