دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

 

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2- اظهار مسأله………………………………… 4

1-3- اهمیت وضرورت انجام پژوهش……………………. 6

1-4- اهداف پژوهش……………………………….. 7

1-5- چاچوب نظری پژوهش…………………………… 7

1-6- فرضیات پژوهش………………………………. 8

1-7 -تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………… 8

1-8 -قلمرو پژوهش……………………………….. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی ……………………………. 8

1-8-2- قلمرو مکانی……………………………… 8

1-8-3- قلمرو زمانی……………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

بخش اول

2-1 هوشمندی رقابتی…………………………….. 11

2-1-1 مقدمه…………………………………… 11

2-1-2 مفهوم رقابت پذیری………………………… 15

2-1-3 تعریف هوشمندی رقابتی……………………… 13

2-1-4 انواع هوشمندی رقابتی……………………… 17

2-1-5 فرآیند و مراحل هوشمندی رقابتی……………… 21

2-1-6 اهمیت و مزیت بکارگیری هوشمندی رقابتی……….. 22

2-1-7 مزایا و پیامدهای بهره گیری از هوشمندی رقابتی….. 25

2-1-8 ابزارهای هوشمندی رقابتی…………………… 25

بخش دوم

2-2 مزیت رقابتی ………………………………. 27

2-2-1 مقدمه…………………………………… 27

2-2-2 مفهوم مزیت رقابتی………………………… 31

2-2-3 سیر تکوین نظریات مزیت…………………….. 35

2-2-3-1 نظریه های سنتی مزیت…………………….. 25

2-2-3-2 نظریه های جدید مزیت…………………….. 25

2-2-4 سیر تکوین مزیت رقابتی…………………….. 25

2-2-5 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای سنتی………… 25

2-2-6 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی…….. 25

2-2-7 منابع ایجاد مزیت رقابتی…………………… 25

2-2-8 عوامل موثر بر مزیت رقابتی…………………. 25

2-2-9 ابعد مزیت رقابتی…………………………. 25

بخش سوم

2-3 پیشینه پژوهش و نتیجه گیری…………………… 25

2-3-1 تحقیقات داخلی……………………………. 25

2-3-2 تحقیقات خارجی……………………………. 25

2-3-3 اختصار فصل………………………………… 25

فصل سوم: روش شناسی یا متدولوژی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………….. 37

3-2 روش پژوهش…………………………………. 37

3-3 جامعه آماری……………………………….. 38

3-4 حجم نمونه ………………………………… 38

3-5 روش نمونه گیری…………………………….. 39

3-6 ابزار پژوهش……………………………….. 39

3-7 روایی و پایایی پژوهش……………………….. 40

3-7-1 روایی پرسشنامه…………………………… 40

3-7-2 پایایی پرسشنامه………………………….. 40

3-8 روش گردآوری داده ها………………………… 40

3-9 متغیرهای پژوهش…………………………….. 40

3-10 فرآیند اجرایی مراحل پژوهش………………….. 40

3-11 روش های آماری مورد بهره گیری…………………. 40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………….. 42

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………… 43

4-2-1 فراوانی صنایع مورد مطالعه پژوهش…………….. 43

4-2-2 فراوانی پست سازمانی پاسخگویان……………… 47

4-2-3 فراوانی وضعیت رقابت صنعت………………….. 52

4-2-4 فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت………….. 56

4-2-5 اختصار وضعیت آمار توصیفی ابعاد پژوهش…………. 56

4-2-6 مطالعه وضعیت توزیع ابعاد پژوهش……………… 56

4-2-6-1 متغیر مزیت رقابتی………………………. 56

4-2-6-2 متغیر برنامه ریزی و تمرکز……………….. 56

4-2-6-3 متغیر جمع آوری اطلاعات…………………… 56

4-2-6-4 متغیر تجزیه و تحلیل اطلاعات………………. 56

4-2-6-5 متغیر ارتباطات…………………………. 56

4-3 آمار استنباطی……………………………… 56

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها………………….. 56

4-3-2 آزمون هم خطی…………………………….. 56

4-3-3 آزمون فرضیات پژوهش……………………….. 56

فصل پنجم: اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………….. 63

5-2 اختصار پژوهش………………………………… 64

5-3 نتایج پژوهش……………………………….. 66

5-3-1 مطالعه اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان و متغیرهای پژوهش…………………………………………….. 67

5-3-2 اختصار وضعیت آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………. 67

5-3-3 نتایج آزمون فرضیات پژوهش………………….. 68

5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش……………… 69

5-5 پیشنهاد هایی برای محققین آتی………………… 69

5-6 محدودیت های پژوهش………………………….. 69

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                      صفحه

 

جدول3-1 طیف لیکرت……………………………… 24

جدول3-2 سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یک… 25

جدول4-1 توزیع فراوانی صنایع مورد مطالعه…………… 32

جدول4-2 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان……. 40

جدول4-3 توزیع فراوانی وضعیت رقابت صنعت…………… 43

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت….. 44

جدول 4-5 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها……………. 45

جدول 4- 6 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش………… 46

جدول 4- 7 شاخص های آزمون هم­خطی و وضعیت مطلوبیت آنها.. 48

جدول 4-8 نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل……….. 49

جدول 4-9 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)……. 50

جدول 4-10 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 51

جدول 4-11 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 52

جدول 4-12 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 53

جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 54

جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 54

جدول 4-15 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 55

جدول 4-16 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-17 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 56

جدول 4-18 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 56

جدول 4-19 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 57

جدول 4-20 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 58

جدول 4-21 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 59

جدول 4-22 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 60

جدول 4-23 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 60

جدول 4-24 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 59

جدول 4-25 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…… 59

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد