دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر بر مزیت رقابتی

قابلیتهای محیطی

واقعیت این می باشد که امروزه رقابت در گسترده جهانی انجام می شود و جهانی شدن نیز به صورت روز افزون ، دیوارهای حمایتی کشورها از صنایع ملی را یکی پس از دیگری فرو می ریزد. در چنین فضایی ، کشورها و شرکت هایی قادر به بهره برداری از فرصت های بازار جهانی خواهند بود که توانایی خلق و توسعه مزیت رقابتی را داشته باشند. بدیهی می باشد که در چنین شرایطی ، فضای جهانی به عنوان سیستم اصلی حاکم و فضای ملی کشورها به عنوان سیستم فرعی تلقی می گردد. توانایی سیستم های فرعی و زیر مجموعه های آن (صنایع و شرکت های کشورها) در تعامل مثبت با اقتصاد جهانی، تا حد زیادی با قابلیت های فضای ملی هر کشور ارتباط مستقیم دارد. به عنوان مثال ، فضای ملی انگیزشی و رقابتی ژاپن یکی از علل اصلی موفقیت شرکت های ژاپنی در عرصه رقابت جهانی می باشد.

قابلیت های سازمانی

توجه های مبتنی بر سازمان صنعتی که به توجه های محیطی مزیت رقابتی معروفند دارای محدودیت هایی بوده ، در یک دهه اخیر انتقاداتی به آنها وارد شده می باشد. در این راستا ، کوشش های زیادی برای رفع خلأهای نظری موجود در ارتباط با مزیت رقابتی صورت گرفته که اکثراً بر تأثیر منابع و قابلیت های درونی سازمان در کسب و توسعه مزیت رقابتی تأکید دارند که از آن جمله می توان به توجه بر مبنای منابع[1] (RBV)، رقابت بر مبنای شایستگی[2] (CBC) و توجه قابلیت های پویا[3]DCV )) تصریح نمود. این سه توجه ، علی رغم تفاوت های اندک اصولاٌ راه حل های نسبتاٌ یکسانی را در ارتباط با تئوری شایستگی ارائه می کنند. تئوری شایستگی (CT) عملاٌ مناسب ترین گزینه برای مدل سازمان صنعتی می باشد.

در ادامه به گونه اختصار به هر کدام از توجه های سه گانه مذکور می پردازیم:

1- توجه بر مبنای منابع

این توجه اساساٌ عملکرد سازمانی را تابع ویژگی های سازمانی می داند و ارتباط بین مشخصه های سازمانی و نتایج عملکردی را مطالعه می کند. اصل پایه ای توجه بر مبنای منابع این می باشد که سازمان متشکل از مجموعه های منابع می باشد و منبع مزیت رقابتی ، منابع سازمان بوده ، ویژگی ها و خصوصیت منابع ، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را تعیین می کند.

منابع سازمان، شامل همه دارایی ها، قابلیت ها، فرایندهای سازمانی، مشخصه ها و ویژگی های سازمان، اطلاعات، دانش و سایر موارد تحت کنترل سازمان می باشد که آن را قادر به تدوین و اجرای استراتژی هایی برای بهبود کارایی و تاثیر اش می کند.

در زبان تحلیل استراتژیک سنتی، منابع سازمانی، قوت هایی می باشد که سازمان می تواند برای تدوین و اجرای استراتژی هایش مورد بهره گیری قرار دهد. یکی از صاحبنظران اصلی توجه بر مبنای سازمانی بارنی می باشد. وی برای اینکه منابع منشاء مزیت رقابتی پایدار باشد به دو شرط اساسی و ضروری قائل می باشد: یکی ویژگی عدم تجانس منابع و دیگری تحرک ناقص منابع.

2-رقابت بر مبنای شایستگی

توجه رقابت بر مبنای شایستگی نسبت به توجه بر مبنای منابع از ویژگی عملگرایی و تعمدی بودن بیشتری بر خوردار بوده ، بر جنبه های رفتاری برنامه ریزی استراتژیک تأکید دارد و بدین جهت دارای قلمرو چشم انداز وسیع تر می باشد.به علاوه مونتگومری اعتقاد دارد که توجه بر مبنای شایستگی فرایند گرا می باشد، در حالی که توجه بر مبنای منابع این گونه نیست.

پراهالاد و هامل، عوامل تعیین کننده موفقیت سازمانی را شایستگی های هسته ای می دانند. آنها شایستگی هسته ای را به عنوان یادگیری جمعی در سازمان مخصوصا چگونگی هماهنگی مهارت های مختلف تولید و یکپارچه سازی جنبه های چندگانه تکنولوژی تعریف می کنند. توجه بر مبنای شایستگی، ظرفیت ایجاد ، تقویت و توسعه شایستگی های هسته ای سازمان را برای تولید محصولات موفق در بازار ، پایه و اساس مزیت رقابتی با ثبات می داند.

3- توجه قابلیتهای پویا

روش قابلیت های پویا ، توجه را متمرکز بر توانایی سازمان برای نوسازی و تجدید ساختار منابع سازمان متناسب و سازگار با تغییرات محیطی سازمان کرده ، و به جنبه های نزدیک به مشتری و توسعه شایستگی ها، قابلیت ها در طول کل زنجیره ارزش سازمان تأکید دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چارچوب تئوریک قابلیت های پویا توسط تیس و دیگران ارائه گردید. پویایی در این در نظر داشتن ظرفیت نوسازی و بازسازی شایستگی ها به مقصود سازگاری با محیط متغیر کسب و کار ، وابستگی های معین مسیرها، و جایگاه های واقعی بازار تصریح دارد.

[1]-resource-based view

[2]-competence-based competition

[3]-dynamic capability view

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد