دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرایند و مراحل  هوشمندی رقابتی

فرایند هوشمندی رقابتی ، فعالیت جمع آوری ، تجزیه وتحلیل و کاربرد اطلاعات در مورد محصولات ، رقبا ، تامین کنندگان ، شرکا و مشتریان برای نیازهای برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت یک سازمان می باشد. به عقیده انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی ، این فرایند موثر در طول یک چرخه مستمر به نام چرخه هوشمندی رقابتی حرکت می کند. خروجی اصلی این فرایند ، توانایی تصمیم گیری پیشگیرانه می باشد که منجر به تصمیم گیری راهبردی و رهبری بازار می گردد.(دولت آبادی و دیگران،1390،ص13) هوشمندی رقابتی هم محصول می باشد و هم فرآیند . محصول به معنای اطلاعات قابل بهره گیری ای می باشد که بتوان از آن برای اتخاذ تصمیمات بهره گرفت. فرآیند هم در برگیرنده شیوه های منظم جمع آوری ، تحلیل و ارزیابی آن اطلاعات می باشد.  هوشمندی رقابتی فرایندی می باشد برای گردآوری داده ها و اطلاعات محیط رقابتی و فعالیت های رقبا و تبدیل آن به هوشمندی هدفمند ، به هنگام و راهبردی که بتواند به تصمیم گیری غیرساختاریافته و راهبردی مدیران یاری رساند.در این فرایند برای جمع آوری اطلاعات از ابزارها و روش های قانونی و اخلاقی بهره گیری می گردد. پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام می گردد. هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمان ها را قادر می سازد که تصمیمات خود را براساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع اتخاذ کنند. تصمیم گیری هوشمندانه ، افزایش رقابت پذیری شرکت را در پی دارد. هوشمندی رقابتی بخش جدایی ناپذیر از پدیده رو به ظهور اقتصاد دانایی محور می باشد. (شکل 2-1)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد