پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف نظری متغیرها

ارتباط برند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط یک نوع از فعالیت های بشر می باشد که مردم را با هم پیوند داده و روابط را ایجاد می کند. ارتباطات مفاهیم را ایجاد می کند و سازماندهی ارتباطات تأثیر مهمی در ایجاد روابط تجاری دارد. ارتباط برند اولین عنصر متناسب کننده در مدیریت ارتباط برند با مشتریان می باشد و توجه مثبت با برند ایجاد می کند. مانند رضایت از برند و اعتماد برند. این ارتباطات می توانند یک طرفه (ارتباط غیر مستقیم) و یا دو طرفه (ارتباط نفر به نفر یا ارتباط مستقیم) باشند(Azize and et al,2012).

ارتباط یک طرفه (غیر مستقیم): ارتباط یک طرفه شامل تبلیغات چاپی، تلویزیونی، رادیویی و غیره می باشد. این نوع ارتباط به گونه عمده با هدف افزایش آگاهی از نام تجاری، بهبود توجه نسبت به نام تجاری مانند رضایت از برند و اعتماد برند انجام می شود و رفتار خرید، مانند انتخاب نام تجاری، را تحت تاثیر قرار می دهد (Zehir and et al, 2011).

ارتباط دو طرفه (ارتباط نفر به نفر یا ارتباط مستقیم): ارتباط دو طرفه و یا مستقیم بر روابطی که به گونه مستقیم بر رفتار خرید مشتریان موجود اثر می گذارد و با هدف معامله و تجارت صورت می گیرند تمرکز  دارد. مطالعات پیشین نشان داده اند که ارتباطات تجاری مستقیم می تواند رضایت مصرف کنندگان از نام تجاری را تحت تاثیر قرار دهند(Sahin and et al,2011).

 

رضایتمندی از برند:

رضایت، احساس مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فرد می باشد که از مقایسه عملکرد دریافت شده ی محصول یا خدمت (ادراکات)، با عملکرد مورد انتظار وی از محصول یا خدمت (انتظارات) تعیین می گردد. بر اساس یک تعریف رضایت مصرف کننده از یک برند، پیامد جمعی ادراکات، ارزیابی ها و واکنش های روانشناختی مصرف کننده هنگام تجربه ی مصرف یک محصول یا خدمت می باشد. از منافع رضایت مشتری از یک برند می توان به افزایش معاملات، تمایل برای افزایش خریدها، کاهش حساسیت به قیمت ها و هزینه ی مبادلات تصریح نمود(O’sullivan and Mc Callig,2012).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد