پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد به برند

اعتماد در حوزه های مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و همچنین حوزه های کاربردی از قبیل مدیریت و بازاریابی توجه بسیاری از محققین مربوطه را به خود جلب کرده می باشد. این علاقه در حوزه های مختلف باعث افزایش غنای ساختاری مربوطه شده می باشد، لیکن در عین حال یکی کردن دیدگاه های مختلف در زینه اعتماد و اجماع در زمینه ماهیت آن را دشوار کرده می باشد. معهذا، مروری محتاطانه در زمینه منابع علمی مربوطه نشان می دهد که انتظارات مربوط به اطمینان و ریسک مؤلفه های حیاتی تعریف اعتماد به شمار می رود. بر این اساس اعتماد بیشتر به صورت اطمینانی تعریف می گردد که فرد نسبت مطلوب تشخیص می دهد تا حالتی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد(Etemadifard & et al,2013). این امر نشان دهنده اطمینانی می باشد که طرف نسبی در تبادل از آسیب پذیری طرف دیگر بهره برداری نکند. بر  همین اساس، اعتماد به یک برند تلویحاً به این معنی می باشد که احتمال و یا انتظار زیادی هست که برند مربوطه منجر به نتایجی مثبت برای مصرف کننده گردد. هیس کوک[1] (2001) ادعا نموده که “هدف نهایی بازاریابی ایجاد پیوندی محکم بین مصرف کننده و نام تجاری می باشد که لازمه اصلی برقراری این پیوند همانا اعتماد می باشد”(Upamannyu and et al,2014).

با تلقی کردن اعتماد به برند به صورت یک انتظار بایستی گفت که این امر مبتنی بر این باور مصرف کننده می باشد که برند مربوطه از کیفیاتی خاص بهره مند می باشد که باعث ثبات، شایستگی، صداقت، مسئولیت پذیری و … شده و همگام با تحقیقات مربوط به اعتماد می باشد. با در نظر داشتن تحقیقات مربوط به اعتماد به برند که از سوی دلگادو و همکاران[2](2003) صورت گرفته، ملاحظه می گردد که این قبیل خصوصیات خاص از ماهیتی فنی و تعمدی برخوردارند که همگام با ایده دو بُعدی اعتماد می باشد که بیشتر در منابع مدیریتی و بازاریابی پیدا نمود می گردد. در نتیجه، نخستین بُعد اعتماد به برند (روایی) از ماهیتی فنی و یا شایسته سالارانه برخورداراست که در توانایی و تمایل به حفظ تعهد و تأمین نیازهای مشتریان تأثیر دارد. بُعد دوم (قصد) متشکل از خصوصیت حُسن نیت نسبت به برند در ارتباط با منافع و رفاه مصرف کننده می باشد که برای نمونه زمانی که معضلات غیرقابل پیش بینی در زمینه محصول مربوطه پیش می آید مصداق خواهد داشت. در نتیجه، یک برند قابل اعتماد برندی می باشد که بصورت ثابت تعهدات خود نسبت به ارزش را در قبال مصرف کنندگان از طریق روش توسعه، تولید، فروش، ارائه خدمات و تبلیغات مربوط به محصول محقق کند. حتی در زمان های نامطلوب و در حالتی که بعضی از برندها دچار بحران می شوند نیز موارد یاد شده بایستی تأمین گردد(مطهری نژاد و همکاران،1393).

اعتماد به برند به این طریق تعریف می گردد: انتظار اطمینان روایی و قصد مربوط به برند نتیجه آنکه مفهوم اعتماد به برند به صورت دو بُعد متمایز نمود پیدا می کند که دیدگاه های مختلفی را منعکس می کنند که از این طریق برند مربوطه را می توان قابل اعتماد تلقی نمود. اعتماد به نام تجاری از تجارب و تعاملات پیشین حاصل می گردد(Hongwei and et al,2012). زیرا که توسعه آن اغلب اوقات به صورت فرایند یادگیری روزافزون فرد با گذشت زمان تصویر می گردد. در نتیجه این امر آگاهی و تجربه مصرف کنندگان نسبت به نام تجاری را در برمی گیرد. به عنوان یکی از خصوصیات تجربی، این امر تحت تأثیر ارزیابی مصرف کننده از هر جنبه ای (مانند امتحان و بهره گیری) و تماس غیرمستقیم (تبلیغات، تبلیغات شفاهی) نسبت به نام تجاری قرار دارد. در میان کلیه این قبیل تماس های مختلف، تجربه مصرف مرتبط ترین آن ها محسوب شده و منبعی مهم در زمینه اعتماد به نام تجاری می باشد، زیرا که باعث ایجاد یکپارچگی، تفکر و استنتاج هایی می گردد که بیشتر به فرد مربوط بوده و از درجه اطمینان بالاتری برخوردار می باشد(Kouser and et al,2012).

[1].Hiscock

[2]. Delgado

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد