دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

– چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه ای می باشد منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار می باشد. بطوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را بگونه ای منطقی ارائه دهد. (سکاران،1388، ص 81)

مدل پژوهش که برگرفته از مدل پژوهش نصری1 (2012) می‌باشد در شکل(1-1) آمده می باشد.

 

شکل(1-1) مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ((Nasri,2012

همانطور که از مدل پژوهش مشخص می باشد متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش طبق مدل مفهومی پژوهش عبارت‌اند از:

الف) متغیر مستقل: هوشمندی رقابتی (برنامه ریزی و تمرکز ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ارتباطات).

ب) متغیر وابسته: مزیت رقابتی (نوآوری ، فرق آمیخته بازاریابی، کاهش هزینه ، رضایت مشتری).

 

1-6- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

 • هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

 • برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد