دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) فرایند و مراحل  هوشمندی رقابتی

فرایند هوشمندی رقابتی ، فعالیت جمع آوری ، تجزیه وتحلیل و کاربرد اطلاعات در مورد محصولات ، رقبا ، تامین کنندگان ، شرکا و مشتریان برای نیازهای برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت یک سازمان می باشد. به عقیده انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی ، این فرایند موثر در طول یک چرخه مستمر به نام چرخه هوشمندی رقابتی حرکت می کند. خروجی اصلی این فرایند ، توانایی تصمیم گیری پیشگیرانه می باشد که منجر به تصمیم گیری راهبردی و رهبری بازار می گردد.(دولت آبادی و دیگران،1390،ص13) هوشمندی رقابتی هم محصول می باشد و هم فرآیند . محصول به معنای اطلاعات قابل بهره گیری ای می باشد که بتوان از آن برای اتخاذ تصمیمات بهره گرفت. فرآیند هم در برگیرنده شیوه های منظم جمع آوری ، تحلیل و ارزیابی آن اطلاعات می باشد.  هوشمندی رقابتی فرایندی می باشد برای گردآوری داده ها و اطلاعات محیط رقابتی و فعالیت های رقبا و تبدیل آن به هوشمندی هدفمند ، به هنگام و راهبردی که بتواند به تصمیم گیری غیرساختاریافته و راهبردی مدیران یاری رساند.در این رایند برای جمع آوری اطلاعات از ابزارها و روش های قانونی و اخلاقی بهره گیری می گردد. پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام می گردد. هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمان ها را قادر می سازد که تصمیمات خود را براساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع اتخاذ کنند. تصمیم گیری هوشمندانه ، افزایش رقابت پذیری شرکت را در پی دارد. هوشمندی رقابتی بخش جدایی ناپذیر از پدیده رو به ظهور اقتصاد دانایی محور می باشد. (شکل 2-1)

شکل2-1) هوشمندی رقابتی؛دریافت داده ها از محیط تا تاثیر بر رقابت پذیری

(رضاییان،لشکربلوکی،1389،ص46)

بعنوان یک فرآیند هوشمندی رقابتی مجموعه ای از روش های قانونی و اخلاقی می باشد که شرکت از آن برای بهره مندی و سود جستن از اطلاعاتی که برای شرکت در رسیدن به موفقیت در رقابت های جهانی کسب و کار کمک می کند ، بهره گیری می نماید.

بعنوان یک محصول ، هوشمندی رقابتی مشمول اطلاعاتی درمورد رقبا ، فعالیت های عمومی و خصوصی ، حوزه فعالیت و رفتارهای فعلی و آتی رقبا ، عرضه کنندگان ، مشتریان، تکنولوژی ، بازارها ، محصولات و خدمات ، محیط تجاری و …می باشد.(Vedder.et all, 1999, 109)

به گونه کلی ،هوشمندی رقابتی شامل سه بخش می باشد: جمع آوری اطلاعات،پردازش اطلاعات،کسب هدف.

از آنجایی که امروزه فراهم کردن اطلاعات خام تا حدودی با کمک اینترنت راحت و آسان شده می باشد ، چالش واقعی در هوشمندی رقابتی محدود شدن روی اطلاعات محدود و تصفیه اسناد نامربوط از اسناد مربوط و مرتبط می باشد.(Sullivan, 2000, p.30)

کاهانر[1](1996)معتقد می باشد که هوشمندی رقابتی ، فرایند یکپارچه می باشد. به زعم وی، فراِیند هوشمندی رقابتی از چهار مرحله تشکیل شده می باشد: طرح ریزی؛ جمع آوری داده؛ تحلیل؛ انتشار.

الف-طرح ریزی: در این مرحله ،نیازمندی های تصمیم گیران و محدودیت زمانی از طریق تبادل نظر با تصمیم گیران مشخص می گردد.

ب-جمع آوری داده:در این مرحله ، داده های خام ، جمع آوری می شوند تا به هوشمندی کاربردی تبدیل شوند.

ج-واکاوی تفسیر و تعبیر : قلب هوشمندی رقابتی ، تحلیل می باشد؛ تبدیل اطلاعات نامرتبط به هوشمندی. تحلیل هم هنر می باشد؛ هم علم

د-انتشار ، عرضه یافته ها به تصمیم گیران: تحلیل گران هوشمندی های بدست آمده را عرضه و آن را بین کاربران نهایی (تصمیم گیران)توزیع می کنند.

“بس”[2]معتقد می باشد فرآیند هوشمندی رقابتی،شامل مراحل طرح ریزی و جهت دهی،گردآوری،تحلیل ، انتشار و بازخورد می باشد که مطابق با جامعه تخصصی هوشمندی رقابتی (SCIP)در یک چرخه ای که چرخه هوشمندی رقابتی[3] نامیده می گردد ،اداره می گردد. (شکل2-2)

 

[1]-Kahaner

[2]-Bose

[3]-Competitive Intelligence Cycle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد