دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رضایت مشتری

 تعریف مفهومی: رضایت به معنای طلب کردنان چیزی می باشد که به دنبال آن هستیم تا وقتی که آنرا به گونه کامل بدست آوریم

تعریف عملیاتی: رضایتمندی مشترییا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده می باشد حاصل می گردد و از این طریق سنجیدهمی‌گردد.

 • کاهش هزینه

تعریف مفهومی: واژه Cost در لغت به‌معنای هزینه و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارتست از مجموع پرداخت‌هایی که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به‌اقدام می‌آورد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از هزینه جستجو براییافتن کالا، هزینه دسترسی مشتریان به کالا و هزینه‌های بازاریابی کالا می‌باشد. (2012Nasri,)

1-8) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه زمینه موضوع، مکان و زمتن پژوهش به تبیین زیر می‌باشد:

1-8-1) قلمرو موضوعی:

آن چیز که در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح می باشد، تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی می باشد. بر این اساس مباحث مربوط به هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی قلمرو موضوعی این پژوهش می باشد.

1-8-2) قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش ، شرکت‌های تولیدی در شهرستان رشت می‌باشد.

1-8-3) قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این پژوهش سال 1393 می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه­ها ، طی مدت 30 روز به اتمام رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد