پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد برند:

آگوستین و سینگ (2005) اعتماد را به این شکل تعریف می کنند: “باورهای مشتری از این که می تواند به فروشنده برای ارائه خدمات مورد تعهد اطمینان کند، در حالی که ارزش های ارتباط می تواند به عنوان ادراک مصرف کننده از مزایای دریافتی پیش روی هزینه های متحمل شده در ادامه یک ارتباط تجاری تعریف گردد.” اعتماد به نام تجاری خریداری شده ممکن می باشد به عنوان نشانه ای از اعتبار تلقی گردد، که در عوض ممکن می باشد تکرار رفتار خرید مشتری را تقویت کند. مقصود از اعتماد در این مطالعه به سود مندی مورد نظر در مبادلات تجاری می باشد (Agustin and Singh, 2005; Sahin et al.2011).

 

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

ارتباط برند: در این پژوهش مقصود از ارتباط برند، ارتباط یک طرفه و دوطرفه می باشد. که در واقع در اینجا ارتباط یک طرفه با عنوان تبلیغات و ترفیعات، و ارتباط دوطرفه با عنوان صرف کردن زمان برای شناخت مشتریان، کسب اطلاعات در خصوص رضایتمندی مشتریان، گفتگوی دائم با مشتریان در زمینه محصولات، اطلاع رسانی به مشتریان از طریق ایمیل، پست، روزنامه ها و مجلات و اس ام اس مطرح شده می باشد.

رضایتمندی از برند: در این پژوهش رضایتمندی در واقع برآورده کردن نیازهای مشتریان، راضی بودن مشتریان از خدمات و محصولات ارائه شده توسط برندی خاص، عادت کردن مشتریان به بهره گیری از نام تجاری خاص می باشد.

اعتماد برند: این متغیر نیز با عنوان اقدام کردن به تعهدات، قابل اعتماد بودن، ارائه محصولاتی با کیفیت ثابت، کمک در حل معضلات احتمالی مشتریان، پیشنهاد محصولات جدید، ارزش قائل بودن به مشتریان محصولات برند مطرح می گردد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:

قلمرو موضوعی: این پژوهش در زمینه مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند در صنعت موبایل می باشد.

قلمرو مکانی: پژوهش حاضر به مقصود مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد برند در صنعت موبایل استان گیلان، شهرستان رشت، با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند می باشد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از شهریور 1393 به مقصود شناسایی مسأله ی اصلی پژوهش و با مطالعه مقالات مرتبط با موضوع آغاز گردید، و اطلاعات به کار گرفته شده از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.

 

1-10- ساختار کلی پژوهش

محتوی پژوهش حاضر مطابق سیاق معمول در تدوین پایان نامه، در قالب ۵ فصل تدوین شده می باشد. فصل اول به اظهار کلیات اختصاص یافته و در آن ضمن اظهار اجمالی موضوع، به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، روش پژوهش، فرضیه ها، روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و متغیرهای پژوهش به اختصار تصریح شده می باشد. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و مفهوم برند، هویت برندو ابعاد آن،اعتماد و اعتبار به برند، ارتباط برند، وفاداری برند و رضایت مندی از برند مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در بخش پایانی، نتایج تعدادی از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه شده می باشد. فصل  سوم ابعاد مختلف روش شناسی پژوهش را با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار داده می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می گردد و فصل پایانی هم به اظهار نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد