پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

جهانی که بشر در آن زندگی می کند، دارای ویژگی هایی می باشد که بخشی از آن بر او پوشیده می باشد. از این رو همه بشر ها برای یافتن پاسخ سؤالات و حل معضلات خود ناچار به کاوش هستند. با این مقدمه مجموعه فرآیندی را که محقق کوشش می کند توسط آن معضلات را حل کند پژوهش می نامند(دلاور، 1391). پژوهشگر با بهره گیری از روشهای منظم درمورد کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درمورد معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می دهد، پس می توان گفت توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر پایه تحقیقات علمی می باشد. روش پژوهش، فرآیندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه راه حل برای یک مسئله می باشد. به این ترتیب به شکل کلی، روش پژوهش را می توان مجموعه هایی از قواعد و ابزارهای متغیر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات به کار گرفته می گردد(خاکی، ۱۳91).

در این پژوهش که به واسطه مفید واقع شدن نتایج آن در سازمان ها، شرکت های تولیدی و خدماتی، تحقیقی کاربردی به شمار می رود، به مطالعه عوامل مؤثر بر برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند در صنعت موبایل پرداخته شده می باشد. در ادامه به طرح مسأله پژوهش، اظهار فرضیات، روش آزمون، روش گردآوری اطلاعات، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت اظهار مدل نهایی پژوهش پرداخته می گردد.

 

3-2- طرح مسئله پژوهش

بدون تردید داشتن درک روشنی از موضوع پژوهش و ارائه تعریف جامع و شفاف از مسأله اصلی مورد پژوهش می تواند تأثیر مؤثری در انتخاب روش مناسب برای انجام پژوهش و کسب نتایج علمی مفید و ارزشمند داشته باشد. بر اساس آن چیز که در فصل اول به آن تصریح گردید مسأله اصلی پژوهش این می باشد که آیا بین ویژگی های ارتباطی برند با واسطه گری رضایت بر اعتماد برند تأثیر دارد؟ این سؤال اساسی چارچوب کلی و روشنی برای پژوهش حاضر و قالب بندی و آزمون فرضیات فراهم کرده می باشد.

 

 

3-3- تدوین فرضیات پژوهش

اظهار مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ می گردد که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، پس مساله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل گردد (خاکی، 1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد