دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم

مزیت رقابتی

2-2-1 )مقدمه

مزیت رقابتی از موضوعات مهمی می باشد که در سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی استراتژیک مورد تأکید قرار گرفته می باشد. در این ارتباط ، چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده و موثر ارائه شده می باشد؛ جایی که فرضیه پرداز های سازمان صنعتی[1]،عوامل محیطی را عوامل مسلط و تعیین کننده مزیت رقابتی می دانند. اولین شخص از میان این نظریه پردازان “بین”[2] می باشد که در سال 1968 نظریه خود را اظهار داشت. با این حال نظریه پرداز معروف این گروه مایکل پورتر[3] به شمار می رود.

طبق مدل پورتر ، واحد اصلی برای تجزیه و تحلیل صنعت می باشد. در این راستا وی اعتقاد دارد که سود آوری شرکت ها به جذابیت صنعت و جایگاه نسبی شرکت در صنعت بستگی دارد. طبق این مدل، چنانچه استراتژی باعث گردد که سازمان فعالیت ها را متفاوت و متمایز از رقبا انجام دهد در آن صورت ، شایستگی های محوری امکان انتخاب تنوع و فرق را تسهیل می کنند و باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شوند. از نظریات دیگر این گروه می توان به نظریه آمیت و شومیکر[4] تصریح نمود.طبق نظر این دو ، سودآوری شرکت به اندازه سازگاری دارایی های استراتژیک و عوامل استراتژیک صنعت بستگی دارد و لذا اساس مزیت رقابتی بر مبنای تعامل سازمان صنعتی و تئوری شایستگی قرار می گیرد. پیش روی این دسته از نظریات ، تعدادی از تئوری پردازان بر اهمیت عوامل درون سازمانی در کسب مزیت رقابتی تأکید دارند که از آن جمله می توان به توجه بر مبنای منابع و توجه قابلیت های پویا تصریح نمود. توجه بر مبنای منابع[5]، سازمان ها را به عنوان مجموعه های منابع می نگرد و معتقد می باشد که مبنای مزیت رقابتی سازمان ، منابع آن می باشد ، مشروط بر اینکه ویژگی های نادر بودن ، با ارزش بودن ، قابلیت جایگزینی اندک و تقلید ناپذیر بودن یا مشکل بودن تقلید را دارا باشند. به اظهار دیگر ، منبع مزیت رقابتی ، منابع سازمان می باشد و در صورتی که منابع ، ویژگی های چهارگانه فوق را داشته باشند مزیت رقابتی از نوع پایدار خواهد بود. توجه قابلیت های پویا[6]، منبع مزیت رقابتی را فرایندهای متمایز (راه های هماهنگی وترکیب)می داند. در این توجه واژه «پویا» تصریح به ظرفیت بازسازی شایستگی های سازگار با محیط متغیر کسب و کار ، وابستگی های مسیر معین و جایگاه های واقعی بازار دارد و واژه «قابلیتها» به تأثیر کلیدی مدیریت استراتژیک در تطابق

[1]-industrial organization

[2]-Bain

[3]-Micheal Porter

[4]-Amit&Schoemaker

[5]-resource-based view

[6]-dynamic capability view

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید