عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

فرضیه اصلی- امکان اجرای تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان هست.

 

1-6-2- فرضیه های فرعی

1- امکان شاخص سازی از منظر مالی “ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت هست.

2- امکان شاخص سازی از منظرمشتری “ارزیابی متوازن” در سنجش عملکردبانک ملت هست.

3- امکان شاخص سازی از منظر فرآیند داخلی “ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت هست.

4- امکان شاخص سازی از منظر یادگیری و رشد “ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت هست.

1-7- متغیرهای پژوهش و تعاریف آن ها

ارزیابی عملکرد: دستیابی به اهداف مطلوب که مشروط بر معیارهای مناسب با بهترین شاخص های عملکردی می باشد. کارت امتیازی متوازن: ارزیابی از چهار منظر)مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری(

منظر مالی: نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده را ارزیابی می کند (کپلن وآتکینسون، 2007).

منظر مشتری: معمولاً شامل چندین معیار اصلی یا کلی از نتایج موفق استراتژی می باشد که خوب فرموله و اجرا شده می باشد(کپلن وآتکینسون، 2007).

منظر داخلی: به ما  پیش زمینه های کار را که به وسیله ی اهداف نهایی و مورد نظر هدایت می شوند و برای رسیدن به اهداف مالی و مشتری لازم می شوند یاد آور می گردد (نیر، 2004).

منظر فرآگیری ورشد: چهارمین منظر ارزیابی متوازن فراگیری و رشد می باشد که زیر ساختاری را برای رشد و بهبود بلند مدت ایجاد می کند (کپلن وآتکینسون،2007).

 

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر در حوزه مدیریت بازاریابی، مطالعه تأثیر نظام ارزیابی عملکرد (با رویکرد کارت امتیازی متوازن) در بهره وری بانک ملت استان گیلان می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شعب بانک ملت استان گیلان که در شش حوزه فعالیت می کنند، می باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش که جمع آوری اطلاعات پشتوانه نتایج این پژوهش در نیمه اول سال 1393 با موضوع کارت امتیازی متوازن انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد