عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات لازم جهت اثبات فرضیات این پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی جمع‌آوری گردید. همان طوری که در قبل تصریح گردید پاسخ دهندگان حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات بودند. از آنجایی که به دلیل مشغله پرسش شوندگان احتمالی می‌رفت با ارسال پرسشنامه از طریق پست، پرسش شوندگان آن را فراموش کنند و با در نظر داشتن اینکه محدوده جغرافیایی جامعه آماری شهرهای یاسوج و شیراز بود، محقق شخصاً اقدام به توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه نمود و برای اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده تحت تأثیر محیط قرار نگیرد و برای عینیت بیشتر از مصاحبه حضوری خودداری گردید. ضمن اینکه بهره گیری از پرسشنامه باعث می گردد که پاسخ دهندگان وقت بیشتری برای پاسخ دادن داشته باشند و دقت بیشتری را اعمال کنند و همچنین نمونه‌های بیشتری را می‌توان مورد پرسش قرار داد.

3-4-1- پایائی[1]پژوهش

پایائی مربوط به ثبات می باشد یعنی حصول یک نتیجه بطور مکرر. اگر یک ابزار اندازه‌گیری (مانند ساعت) در هر نوبت اندازه‌گیری، اندازه‌های متفاوتی را بدهد (گاهی تند و گاهی کند کار کند) فاقد کارایی می باشد و غیر قابل اعتماد می باشد. در مقیاس‌های نظری هر چه طول و تنوع مقیاس بیشتر باشد، پایائی آن از یک عبارت مفرد بیشتر می باشد. گرچه حتی در این شرایط نیز دستیابی به ثبات کامل دشوار می باشد. زیرا افراد معمولاً در برخورد مجدد با یک مقیاس توجه عکس‌العمل متفاوتی را نشان می‌دهند. ما در این پژوهش از طیف لیکرت برای اندازه‌گیری بهره گیری می‌کنیم و پایائی مقیاس لیکرت کلاً خوب می باشد. این تا حدی به خاطر این می باشد که پاسخ‌ها با تنوع بیشتری به پاسخ‌دهندگان عرضه می گردد. برای آزمون پایائی پرسشنامه روش‌های مختلفی هست که در این پژوهش از آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. این شاخص هر چه بیشتر باشد بیانگر پایائی بیشتر پژوهش می باشد. با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه و شاخص معتبر و قابل قبول 90% به دست آمده می باشد. این شاخص بیانگر پایائی خوب پرسشنامه می باشد و نشان می‌دهد که نیازهای اطلاعاتی محقق از آن برآورده می گردد.

3-4-2- روائی[2] پژوهش

روائی به ما می‌گوید که این سؤالات واقعاً آن چیز که را که بایستی اندازه بگیرد اندازه می‌گیرد یا خیر. اگر وسیله اندازه‌گیری، اندازه‌گیری را به درستی انجام ندهد فاقد روائی می باشد (ساعتی که زمان را غلط نشان می‌دهد). البته ممکن می باشد وسیله اندازه‌گیری پویا باشد اما فاقد روائی باشد (ساعتی که زمان را همیشه چند دقیقه عقب‌تر نشان می‌دهد). اما عکس آن صادق نیست. در این پژوهش پرسش‌های مختلفی آغاز به صورت مقدماتی با متخصصین مطرح گردید و بر اساس پیشنهادات مطرح شده توسط آنها و به کمک استاد راهنما و اساتید مشاور تغییرات لازم در پرسشنامه به اقدام آمد.

[1] – Relaibility.

[2] – Validity.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

2) مطالعه تأثیر شناخت و اندازه اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

3) مطالعه اثر بهره گیری از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی

4) مطالعه تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی

5) مطالعه تأثیر کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر کارایی حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید